nl-NLen-US
Language

Onderzoek

De methode environmental DNA is nog relatief nieuw en daarom valt er nog veel te onderzoeken. Inmiddels weten we ook goed wat de trefkans is voor de verschillende methode, ook in relatie tot traditionele technieken. Daarnaast is de monsterstrategie (grote volumes water over grote oppervlakten voor een hoge trefkans) geoptimaliseerd.  Vragen waar het onderzoek zich nu op richt zijn de mogelijkheid om dichtheden van soorten te bepalen aan de hand van de hoeveelheid eDNA in watermonsters.  Daarnaast loopt een groot onderzoek van RAVON i.s.m. met de STOWA en 13 waterschappen waarbij gekeken wordt in hoeverre eDNA-metabarcoding vissen toepasbaar is voor de Kaderrichtlijn water (KRW)-beoordeling.  Hier voor zijn ruim 80 waterlichamen in Nederland parallel bemonsterd met eDNA en conventionele methoden.  Hiermee kan gekeken worden of vanuit de eDNA resultaten vergelijkbare ERK-scores berekend kunnen worden.  

Om deze en meer vragen te beantwoorden voert RAVON in samenwerking met SPYGEN onderzoek uit. De expertise van SPYGEN op genetisch en methodologisch gebied wordt aangevuld door RAVON met gedegen kennis over de ecologie en verspreiding van soorten en de mogelijkheid tot het opzetten van grootschalige onderzoeken. Gezamenlijk staan wij garant voor een gedegen onderzoek met de hoogst mogelijk expertise. Voordat we eDNA onderzoek voor een soort of soortgroep aanbieden worden de methoden en trefkansen eerst grondig getest. Dit is cruciaal voor het interpreteren van de uitkomsten (zonder kennis over de trefkansen en onmogelijkheden van de methode kunnen nulwaarnemingen niet op waarde worden geschat). 

Heeft u zelf ideeën voor onderzoek of wilt u participeren of bijdragen aan lopende onderzoeken dan kunt u vrijblijvend contact op nemen met RAVON om te kijken naar de mogelijkheden.

Onderzoek

Back To Top